Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja Lambda Polska, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 7 września 2022 roku, repertorium A Nr 4735/2022, sporządzonym przez notariusz Dobrosławę Kuniewicz w siedzibie jej Kancelarii Notarialnej w Szczecinie.

§ 2

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2167), regulacji dotyczących organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i innych właściwych aktów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 3

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 4

 1. Siedzibą Fundacji jest Szczecin.
 2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, zarówno na obszarze Polski, jak i za granicą.

§ 5

Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

§ 6

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister ds. społecznych.

§ 7

Fundacja używa pieczęci z napisem – FUNDACJA LAMBDA POLSKA, a także zgodnie z odpowiednimi przepisami może korzystać z innych wyróżniających ją wzorów i znaków graficznych w tym znaków towarowych.

Rozdział II: CELE I SPOSOBY REALIZACJI

§ 8

Celem Fundacji jest tworzenie społecznego klimatu akceptacji i poszanowania godności wszystkich ludzi; budowanie wspólnoty w której każda osoba jest wolna, bezpieczna, ma możliwość samostanowienia i może w pełni rozwijać swój potencjał; rozwijanie rodziny ludzkiej zbudowanej przez wzajemny szacunek, empatię i porozumienie, bez uciekania się do agresji i przemocy. Wsparcie jednostek, które przez brak lub niedobór powyższych zachowań i postaw w swym otoczeniu społecznym, a także przez brak lub nieprzestrzeganie chroniących je praw są narażone, doświadczyły lub doświadczają krzywdy, dyskryminacji, nienawiści i pogardy; wsparcie osób należących do grup mniejszościowych, słabszych społecznie i tych które są obiektem krzywdzących stereotypów, a zatem należące do nich osoby mogą doświadczać trudności w społeczeństwie na skutek samej swojej tożsamości.

W szczególności celem Fundacji jest:

 1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 3. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa;
 4. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 5. działalność charytatywna;
 6. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 7. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 8. działalność na rzecz integracji cudzoziemców;
 9. ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, 655, 974 i 1079);
 10. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 11. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 12. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 13. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 14. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 15. działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 16. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 17. działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 18. działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 19. działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa;
 20. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 21. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 22. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 23. promocja i organizacja wolontariatu;
 24. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 25. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 26. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w punktach 1-25 niniejszego paragrafu.

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele statutowe przez:

 1. Udzielanie pomocy i prowadzenie poradnictwa, w szczególności: psychologicznego, seksuologicznego, prawnego, socjalnego, kryzysowego, zdrowotnego, zawodowego i w zakresie uzależnień.
 2. Prowadzenie grup wsparcia i samopomocowych.
 3. Tworzenie materiałów audiowizualnych, produkcji filmowych (w szczególności filmów dokumentalnych), materiałów reportażowych tekstowych i audiowizualnych, produkcji literackich i artystycznych nacechowanych wrażliwością społeczną i zwiększających widoczność i reprezentację grup słabszych społecznie i narażonych na wykluczenie.
 4. Realizacja kampanii społecznych.
 5. Działalność wydawnicza.
 6. Prowadzenie biblioteki i archiwum.
 7. Organizowanie i uczestnictwo w badaniach naukowych.
 8. Działania rzecznicze mające na celu ulepszenie działań i polityk: instytucji, podmiotów publicznych, prywatnych i pozarządowych.
 9. Organizacja sympozjów, szkoleń, działań artystycznych, manifestacji i innych wydarzeń - wspierających prawa osób i grup narażonych, dające im widoczność, prezentujące ich dorobek itd.
 10. Wspieranie rozwoju organizacji o celach zbieżnych z celami Fundacji, działających w kraju i za granicą.
 11. Tworzenie sieci wzajemnej pomocy i współpracy organizacji, instytucji, samorządów, grup nieformalnych mających zbieżne cele i prowadzących podobne działania.

§ 10

Dla realizacji wszystkich swoich celów statutowych, w zakresie wskazanym w § 9, Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 6-10 i nast. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

Rozdział III: ORGANY FUNDACJI

§11

Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

§ 12

 1. Organem zarządzającym Fundacją jest Zarząd.
 2. Zarząd Fundacji składa się od 1 do 3 osób i jest powoływany na czas nieoznaczony.
 3. Członkowie Zarządu Fundacji są powoływani i odwoływani przez Fundatorkę. W przypadku śmierci Fundatorki, kompetencje do powoływania i odwoływania członków Zarządu przechodzą na Radę Fundacji.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą rezygnacji, śmierci lub odwołania przez Fundatorkę.
 5. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 13

 1. Fundację reprezentuje, w tym składa oświadczenia woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych każdy z członków zarządu jednoosobowo.
 2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji, a także z tytułu realizowania innych zadań na rzecz Fundacji. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, a także otrzymywać wynagrodzenie od Fundacji na innych podstawach.

§ 14

 1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności wszystkich członków.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na rok. Zwoływane są przez Prezesa Zarządu, a w razie niemożności zwołania przez Prezesa, przez Wiceprezesa Zarządu.
 3. Informacja o posiedzeniu musi zostać wysłana co najmniej na 1 (jeden) tydzień przed planowanym posiedzeniem.
 4. Posiedzenia zwoływane są pocztą elektroniczną poprzez informację wysłaną na adres e-mail, znajdujący się na liście adresów, prowadzonych przez Prezesa Zarządu. Obowiązek każdorazowej aktualizacji swojego adresu spoczywa na każdym Członku Zarządu.
 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 6. Fundatorka może być członkinią Zarządu Fundacji.
 7. Członkami zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 15

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

 1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz i kierowanie jej działalnością
 2. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji oraz sprawozdań finansowych za dany rok;
 3. przedstawianie Ministrowi sprawującemu nadzór nad działalnością Fundacji rocznych sprawozdań z jej działalności
 4. zarządzanie majątkiem Fundacji
 5. ustalanie wielkości zatrudnienia
 6. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do organizacji, tworzeniu innych podmiotów, łączeniu się z innymi podmiotami
 7. podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych w niniejszym Statucie do kompetencji Fundatora.

§ 16

 1. Rada Fundacji jest organem nadzorczym i kontrolnym.
 2. Rada Fundacji składa się z 1-4 członków.
 3. Członków Rady Fundacji powołuje Fundatorka na czas nieoznaczony.
 4. W przypadku śmierci Fundatorki, następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady Fundacji, powołuje swą uchwałą Rada.
 5. Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji.
 6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje wskutek:
  1. odwołania przez Fundatorkę albo, w przypadku śmierci Fundatorki, odwołania na podstawie jednomyślnej uchwały pozostałych członków Rady;
  2. śmierci członka Rady;
  3. pisemnego zrzeczenia się członkostwa;
  4. utraty zdolności do czynności prawnych.
 7. Członkowie Rady Fundacji:
  1. nie mogą być członkami organu zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 17

 1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków.
 2. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Fundacji.
 3. Informacja o posiedzeniu musi zostać wysłana co najmniej na 7 dni przed planowanym posiedzeniem.
 4. Posiedzenia zwoływane są pocztą elektroniczną poprzez informację wysłaną na adres e-mail, znajdujący się na liście adresów, prowadzonych przez Prezesa Zarządu. Obowiązek każdorazowej aktualizacji swojego adresu spoczywa na Członku Rady Fundacji.
 5. Tryb działania Rady Fundacji może precyzować uchwalony przez nią Regulamin.
 6. Członek Rady ma prawo powołać wyznaczonego przez siebie pełnomocnika do reprezentowania go na posiedzeniach Rady, przy czym pełnomocnikiem nie może być członek zarządu Fundacji.

§ 18

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 1. nadzór nad działalnością Fundacji;
 2. ocena pracy Zarządu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium;
 3. zatwierdzanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji, zatwierdzanie sprawozdań finansowych, podejmowanie decyzji o przeznaczeniu zysku lub pokryciu straty;
 4. wybór członków zarządu, w przypadku śmierci Fundatorki;
 5. podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu Fundacji – w tym zmiany celów Fundacji - w przypadku śmierci Fundatorki;
 6. podejmowanie uchwał w przedmiocie likwidacji Fundacji w przypadku śmierci Fundatorki;
 7. wytyczanie kierunków działalności Fundacji;
 8. prawo kontroli wszelkich dokumentów związanych z działalnością fundacji;
 9. zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu, ustalanie wielkości wynagrodzeń członków zarządu z tytułu umowy o pracę oraz z innych tytułów, zawieranie innych umów z członkami Zarządu.

Rozdział IV: MAJĄTEK FUNDACJI

§ 19

Środki finansowe wskazane w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji jako fundusz założycielski wynoszą 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).

§ 20

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 3. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2023 r.

§ 21

 1. Majątek Fundacji pochodzi z:
  1. darowizn, spadków i zapisów
  2. dotacji i subwencji
  3. zbiórek publicznych
  4. nawiązek i świadczeń pieniężnych
  5. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych
  6. odsetek bankowych od lokat kapitałowych, papierów wartościowych
  7. środków otrzymanych od sponsorów
  8. działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego.
 2. Dochody osiągane przez Fundację są przeznaczane w całości na realizację jej celów statutowych.

§ 22

 1. Dochody z dotacji i darowizn mogą być użyte na realizację wszystkich celów statutowych Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. Fundacja nie przyjmuje ani nie dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.
 3. Fundacja może ustanowić odznaczenia, wyróżnienia i inne nagrody i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji celów Fundacji.

§23

 1. Dochody z dotacji i darowizn mogą być użyte na realizację wszystkich celów statutowych Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. Fundacja nie przyjmuje ani nie dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, przyjmuje ona spadek z dobrodziejstwem inwentarza lub go odrzuca.
 4. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

Rozdział V: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

 1. Zmian w statucie Fundacji, w tym w zakresie zmiany celów, dokonuje Fundatorka, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Po śmierci Fundatorki, zmian w statucie, w tym w zakresie zmiany celów, dokonuje Rada Fundacji.

§25

 1. Fundacja podlega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, a także w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja była ustanowiona.
 2. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Fundatorka, a po śmierci Fundatorki – Rada Fundacji.
 3. Likwidatorami zostają członkowie ostatniego Zarządu, których obowiązkiem jest działać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Majątek Fundacji pozostający po jej likwidacji zostaje przeznaczony na cele, którym Fundacja służyła. Zarząd wskaże konkretny cel, na jaki majątek zostanie przeznaczony. Nie może on stanowić indywidualnego dochodu osób prawnych i fizycznych.
 5. Fundacja w stanie likwidacji może połączyć się z inną fundacją.